Zoek

Van signaal tot advies

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld over:

  • participatie (actieve deelname van de burger aan het maatschappelijk leven)
  • zelfredzaamheid
  • werk en inkomen
  • participatiewet
  • wet maatschappelijke ondersteuning
  • de jeugdwet
  • wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviescommissie, ingesteld door het college van burgemeester en wethouders (B&W).

De Adviesraad Sociaal Domein verdiept zich in de onderwerpen en geeft adviezen aan het college van B&W

De vragen en adviezen gaan bijvoorbeeld over: gemeentelijke schuldhulpverlening ; wet inburgering ; regelgeving maatschappelijke ondersteuning; vervoersvoorziening; jongeren beschermd wonen; minimabeleid; inclusie agenda voor mensen met een beperking

Huishoudelijk reglement